+421 905 403 286 info@accredo.sk

Outsourcing

sep 21, 2015

Firmy tradične vlastnia a riadia väčšinu svojich zdrojov. V súčasnosti však už tradičný spôsob podnikania nemusí vždy predstavovať ten najlepší spôsob tvorby hodnôt a udržania si konkurencieschopnosti. Jednou z významných podmienok úspešného podnikania je dokázať dlhodobo sústrediť svoje aktivity na prioritné činnosti firmy. To znamená nestrácať čas aktivitami, ktoré nesúvisia priamo s hlavným smerovaním firmy, aj keď sú pre chod firmy nevyhnutné. Preto budujú progresívne spoločnosti dlhodobé partnerstvá s externými poskytovateľmi špecializovaných služieb ako je podpora a prevádzka IT, ľudské zdroje alebo účtovníctvo.
Sú založené na zmluvách, ktoré presne definujú dodávané služby a prispôsobujú sa potrebám klientov. Poskytovatelia služieb sa stávajú partnermi, ktorí rozumejú podnikaniu klienta a sú zodpovední za riadenie procesu, akým sú služby dodávané. Outsourcing sa tak stáva jedným z najvýznamnejších trendov zvyšovania efektivity práce posledných desaťročí.

Pojem outsourcing (z anglických slov out – von a source – zdroj) sa prvýkrát objavil koncom 80. rokov, keď spoločnosti General Motors a Kodak uzatvorili veľké outsourcingové zmluvy v oblasti IT.
Niektoré oblasti neboli skôr považované za vhodné pre outsoursing, napríklad HR, marketing, obchod, podpora vedenia či preprava, ale realita skoro presvedčila klientov o tom, že i tu má outsourcing svoje miesto. V súčasnosti outsourcing využívajú firmy od najmenších až po najväčšie. Voľba outsourcingu by mala byť vždy o strategickej výhode pre spoločnosť. Pri tomto rozhodovaní treba komplexne zvážiť všetky výhody ako aj riziká.

Výhody:
• Úspora a kontrola prevádzkových nákladov.
• Zlepšenie orientácie, zamerania spoločnosti na hlavný predmet podnikania.
• Špičková profesionálna úroveň – odborná firma disponuje vysokokvalifikovanými
pracovníkmi s veľkými skúsenosťami získanými u rôznych zákazníkov.
• Presun zodpovednosti a súlad s legislatívou – špecializovaná firma berie na seba plnú
záruku za kvalitu služby.
•Prispôsobivosť meniacim sa podmienkam – v prípade zmeny potrieb zákazníka vie
profesionálna firma veľmi pružne reagovať a poskytovať služby zodpovedajúce
okamžitým potrebám.
• Úspora finančných zdrojov na investície do majetku.
• Úspora investícií do vzdelávania špecialistov.
• Nasadenie najnovších technológií.
• Žiadna starosť o ľudské zdroje.
• Zvýšenie produktivity či kvality služieb.

Riziká:
• Definovanie presných pravidiel a podmienok spolupráce.
• Vymedzenie kompetencií a zodpovednosti zmluvných strán.
• Štandardizovanie služby dodávky na kľúč.
• Pravidlá komunikácie so subdodávateľom.
• Možnosť kontroly odvedenej práce.
• Porovnanie s konkurenčných finančnými ponukami.
• Analýzy interných možností

Pokiaľ veríte, že potreby vašej spoločnosti neostanú rovnaké po 1, 3 alebo 5 rokoch, mali by ste začať vážne uvažovať o adaptovaní modelu outsourcingu. Neváhajte preto a s dôverou sa na nás obráťte s vašimi požiadavkami. Sme kedykoľvek pripravení poskytnúť vám naše služby.